BIP
STRONA GŁÓWNA

Podstawy prawne utworzenia STiRW-CKRW

Szefostwo Transportu i Ruchu Wojsk – Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk (STiRW-CKRW) - zwane dalej Szefostwem - jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej i na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej z dnia 30.05.2007 podporządkowaną bezpośrednio Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

 

Zadania oddziałów i wydziałów STiRW-CKRW

ODDZIAŁ PLANOWANIA i KONTROLI RUCHU WOJSK

Jest komórką wewnętrzną Szefostwa Transportu i Ruchu Wojsk – Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk, właściwą w zakresie planowania rozwoju podsystemu transportu i ruchu wojsk SZ RP, planowania działalności bieżącej Szefostwa oraz organizaowania systemu kierownia ruchem wojsk na drogach samochodowych w czasie pokoju, kryzysu i wojny.

ODDZIAŁ TRANSPORTU i PRZEŁADUNKÓW

Jest komórką wewnętrzną Szefostwa Transportu i Ruchu Wojsk – Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk właściwą w zakresie opracowania projektów przepisów prawnych w zakresie zabezpieczenia potrzeb transportowych wojsk oraz koordynowania przewozów wojskowych z uwzględnieniem procesów przeładunkowych, przy kompleksowym wykorzystaniu transportu lądowego, lotniczego i morskiego.

ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA SIECI

Jest komórką wewnętrzną Szefostwa Transportu i Ruchu Wojsk – Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk właściwą w zakresie planowania, koordynowania przygotowania i wykorzystania infrastruktury transportowej na potrzeby obronne państwa oraz współdziałania ze strukturami cywilnymi w tym zakresie.

ODDZIAŁ ORGANIZACJI CENTRÓW KOORDYNACJI i KONTRAKTOWANIA

Jest komórką wewnętrzną Szefostwa Transportu i Ruchu Wojsk – Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk, właściwą w zakresie koordynacji zadań związanych z przemieszczaniem przez terytorium RP wojsk własnych i obcych oraz PKW / PJW wysyłanych poza granice państwa, we współdziałaniu z właściwymi jednostkami organizacyjnymi SZ RP, resortów cywilnych oraz komórkami organizacyjnymi ds. transportu SZ innych państw i organizacji międzynarodowych, a także udziału w kontraktowaniu komercyjnych usług transportowych.

WYDZIAŁ SPRZĘTU PRZEŁADUNKOWEGO i ZABEZPIECZENIA RUCHU WOJSK

Jest komórką wewnętrzną Szefostwa Transportu i Ruchu Wojsk – Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk, właściwą w zakresie realizacji zadań wynikających z pełnienia funkcji gestora i Centralnego Organu Logistycznego urządzeń dźwigowo-transportowych (przeładunkowych), kontenerów ładunkowych ogólnego przeznaczenia serii 1, konstrukcji nośnych kontenerów specjalistycznych, wojskowego taboru kolejowego oraz sprzętu i urządzeń regulacji ruchu Sił Zbrojnych RP, a także opracowywania i koordynowania działań związanych z prowadzeniem prac standaryzacyjnych w obszarach przeładunków.

WYDZIAŁ CENTRALNEJ REJESTRACJI POJAZDÓW SZ i UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH

Jest komórką wewnętrzną Szefostwa Transportu i Ruchu Wojsk – Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk, właściwą w zakresie realizacji zadań związanych z rejestracją pojazdów, sprzętu inżynieryjnego i przeładunkowego SZ RP, ubezpieczeń komunikacyjnych oraz promowania bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wydział Centralnej Rejestracji Pojazdów Sił Zbrojnych i Ubezpieczeń Komunikacyjnych współpracuje z Centralną Ewidencją Pojazdów i Kierowców MSW.

NARODOWE CENTRUM MONITOROWANIA PRZESYŁEK

Jest komórką wewnętrzną Szefostwa Transportu i Ruchu Wojsk – Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk, właściwą w zakresie organizacji Podsysytemu Monitorowania Transportu i Ruchu Wojsk na obszarze kraju i poza jego granicami oraz kierownia Podsystemem Monitorowania przesyłek w Siłach Zbrojnych RP.

Zadania STiRW-CKRW

 • opracowywanie koncepcji przemieszczania wojsk oraz zasad funkcjonowania systemu transportu i ruchu wojsk w Siłach Zbrojnych RP;
 • opracowywanie planów wykorzystania sieci transportowej kraju przez Siły Zbrojne RP oraz współudział w opracowywaniu i uaktualnianiu planów osłony technicznej sieci transportowej znaczenia obronnego;
 • pełnienie funkcji Centralnego Organu Logistycznego oraz gestora sprzętu przeładunkowego i zabezpieczenia ruchu wojsk;
 • planowanie i koordynowanie przemieszczania wojsk własnych i sojuszniczych na obszarze kraju;
 • planowanie i koordynowanie przemieszczania polskich kontyngentów wojskowych wydzielonych do misji (operacji) poza granicami kraju;
 • przygotowanie zasad i planów działania oraz organizowanie i formowanie Centrów Koordynacji Ruchu Wojsk w sytuacjach kryzysowych i na czas wojny we współpracy z NATO;
 • wydawanie pozwoleń na przejazd drogowy dla kolumn, pojazdów nienormatywnych oraz pojazdów przewożących materiały niebezpieczne należących do Sił Zbrojnych RP oraz wojsk obcych realizujących przejazdy pomiędzy okręgami wojskowymi;
 • realizowanie zadań związanych z nadawaniem i użytkowaniem Jednolitego Indeksu Materiałowego dla sprzętu przeładunkowego i zabezpieczenia ruchu wojsk;
 • wypracowywanie koncepcji i programów oraz nadzór nad systemem szkolenia kandydatów na kierowców kat. „C” i „C+E” oraz operatorów sprzętu przeładunkowego w siłach zbrojnych;
 • rejestrowanie i wydawanie dokumentów rejestracyjnych dla pojazdów Sił Zbrojnych RP.
Ponadto Szefostwo Transportu i Ruchu Wojsk – Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk
 • wypracowuje: zasady i procedury ruchu wojsk oraz przemieszczania ładunków
 • koordynuje: pozyskiwanie różnych rodzajów transportu do przewozów wojskowych we współdziałaniu z przewoźnikami cywilnymi.
 • jest organizatorem: podsystemu transportu i ruchu wojsk w Siłach Zbrojnych RP oraz gestorem sprzętu przeładunkowego i zabezpieczenia ruchu wojsk. Powyższe zadania Szefostwo realizuje w uzgodnieniu z Ministerstwami Infrastruktury, Gospodarki Morskiej oraz Środowiska, a także organami administracji drogowej, kolejowej, wodnej i lotnicze.
ADMIN: ppłk Robert PIEKARNIAK
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych